Algemene voorwaarden
December 2022

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging 

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, projectvoorstellen en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en de opdrachtnemer, Vertigo 6 (hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’), gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

1.2 Offertes en projectvoorstellen zijn vrijblijvend en zijn dertig dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden enkel voor de bevestigde opdracht en niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de Opdrachtnemer de offerte of het projectvoorstel baseert. 

1.3 Opdrachten worden schriftelijk door de Opdrachtgever bevestigd. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de Opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of projectvoorstel als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de Opdrachtnemer pas nadat deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn bevestigd. 

 

2 De uitvoering van de overeenkomst 

2.1 De Opdrachtnemer spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Opdrachtnemer kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

2.2 De Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

2.3 Een door de Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van de Opdrachtnemer:
a. het uitvoeren van (browser) tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever;
d. het doen van community management en customer service activiteiten; 

  1. het vertalen van content, waaronder, maar niet gelimiteerd tot persberichten, social teksten en (online) content,  naar een andere taal.
  2. productie van PR en/of social materialen, waaronder, maar niet gelimiteerd tot grafische vormgeving van bijvoorbeeld digitale assets, video, artwork, screenshots, (fysieke) pers kits, out-of-home materiaal, social en web content en goodies.
  3. technische realisaties, zoals het versturen  van mailings, het uitsturen van producten of diensten die de aanschaf van specifieke apparatuur of tooling omvatten met als enig doel deze opdracht.

2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste content, (campagne) voorstellen,  modellen, presentaties, prototypes, proeven of andere materialen die benodigd zijn van het resultaat te controleren en goed te keuren. 

2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn. 

2.7 Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Opdrachtnemer meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. 

 

3 Inschakelen van derden 

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Opdrachtnemer, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. 

3.2 Wanneer de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever offertes aanvragen. 

3.3 Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de Opdrachtnemer  volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever. 

 3.4 Wanneer de Opdrachtnemer, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtnemer de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen. 

3.5 De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de Opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de Opdrachtnemer. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen. 

3.6 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de Opdrachtnemer zijn geïntroduceerd. De Opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De Opdrachtnemer kan hierbij desgewenst assistentie verlenen. 

 

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten 

4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de Opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de Opdrachtnemer daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen. 

4.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. 

4.3 De Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer het resultaat zonder vermelding van de naam van de Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Opdrachtnemer tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, pers- en persoonslijsten, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video) presentaties, broncodes, persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld Journalisten of influencers en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch de Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.  

 

5 Gebruik van het resultaat 

5.1 Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de Opdrachtnemer, verkrijgt zij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen. 

5.2 Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld. 

5.3 Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De Opdrachtnemer kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding. 

5.4 In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de Opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen. 

5.5 Het is de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de Opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen. 

5.6 De Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

 

6 Honorarium en kosten 

6.1 De Opdrachtnemer heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding. 

6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, verzendingen, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken. 

6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven voor haar Diensten ten hoogste eenmaal per jaar aan te passen conform het prijsindexcijfer van de Dienstenprijsindex, die het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks publiceert.

6.4 Prijzen kunnen daarnaast te allen tijde door Opdrachtnemer tussentijds worden verhoogd indien de tarieven van haar toeleverancier van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud oplossingen stijgen. Voorgaande zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

6.5 Artikel 6.2 Artikel 6.3 en Artikel ‎6.4 maken een uitzondering op het recht van Opdrachtnemer om bij een prijsverhoging de Overeenkomst te beëindigen. Opdrachtnemer is gerechtigd om buiten de in die artikelleden genoemde gevallen prijsverhogingen door te voeren met inachtneming van een notificatietermijn van één (1) maand. Indien Opdrachtgever niet akkoord wil gaan met een dergelijke verhoging is hij gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tot aan het moment dat de prijsverhoging ingaat. Indien Opdrachtnemer de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is Opdrachtnemer gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever, door te voeren.

6.6 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de Overeenkomst of Offerte geldende factoren, waaronder sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiten van de Overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

6.7 De gemaakte inkoopkosten inclusief, maar niet beperkt tot, mediakosten die door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever worden betaald zullen altijd volledig in rekening worden gebracht, inclusief een finance fee van 10%, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt in de Overeenkomst. Overschrijding en/of afwijking van de gemaakte inkoopkosten, anders dan vooraf is afgesproken, worden door Opdrachtnemer alsnog bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

6.8 Wanneer de Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de Opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat. 

6.9 Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, dan is de Opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. De Opdrachtnemer zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.  

 

7 Betaling en opschorting 

7.1 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. 

7.2 Alle aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van de Opdrachtnemer totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan de Opdrachtnemer zijn voldaan.

7.3 Wanneer de Opdrachtnemer een, maar niet gelimiteerd tot, media-inkoop, marketing-, PR-, of een influencer campagne, ook wel enige vorm van onkosten, moet voorfinancieren of voor een (langere) termijn liquide middelen van een Opdrachtgever moet beheren ten behoeve van een (toekomstige) campagne, rekent de Opdrachtnemer hiervoor financieringskosten of banking fee op het totale (inkoop)bedrag van de desbetreffende post.

7.4 Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen. 

7.5 De Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de Opdrachtgever, mag de Opdrachtnemer overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen. 

7.6 De Opdrachtnemer mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de Opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de Opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. 

 

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 

8.1 Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de Opdrachtnemer, of wanneer de Opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan is de Opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van de Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. 

8.2 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de Opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. 

8.3 Zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend. 

8.4 Wanneer de werkzaamheden van de Opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de Opdrachtnemer blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren. 

 

9 Garanties en vrijwaringen 

9.1 De Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust,zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Opdrachtnemer garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. 

9.2 Opdrachtnemer zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar diensten te realiseren, maar biedt hiervoor geen garanties tenzij anders is overeengekomen middels bijvoorbeeld een service level agreement. Opdrachtnemer is op haar beurt hierin ook afhankelijk van haar Opdrachtnemer(s), zoals (public) cloud-oplossingen en (online) software applicaties.

9.3 Wanneer de Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijfkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.  

9.4 De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

 

10 Aansprakelijkheid 

10.1 Opdrachtnemer dient in het geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. 

10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor aan de Opdrachtnemer toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

10.3 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het honorarium van de Opdrachtnemer voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de Opdrachtnemer uitkeert. Het bedrag waarvoor de Opdrachtnemer in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de Opdrachtgever zijn verzekerd. 

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

11 Overige bepalingen 

11.1 Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de Opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal zij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen. 

11.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer. 

11.3 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden. 

11.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 

11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden. 

11.6 Op de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de Opdrachtnemer is gevestigd, dit ter keuze van de Opdrachtnemer, kennis van geschillen tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

Vertigo 6 - PR & Marketing Agency

We make people talk about you, 
let’s connect today!

Of je nu op zoek bent naar efficiënte media-inkoop, socialmediamanagement, influencermarketing of PR, we zetten jouw doelstellingen centraal en gaan graag met veel enthousiasme en creativiteit aan de slag. We helpen je graag om je naamsbekendheid te vergroten of je conversie verhogen.